Logo

Elektriker når det haster — Vi hjelper deg døgnet rundt

Kontakt oss for å komme til den beste elektrikeren nær deg. Vi har døgnvakt når det haster og utførerer alle type oppdrag!

Åpent 24/7/365

Uforpliktende tilbud

Alltid gode priser

HASTER DET?

HASTER DET? RING OSS

48 91 24 64

BLI OPPRINGT AV OSS

Elektro-begreper

Her har vi samlet noen begreper i en ordliste som brukes både av oss i Din Elektriker og av andre slik at det skal bli lettere for deg å følge med på det vi skriver om.

Analog elektronikk

Analog elektronikk er elektroniske systemer med et kontinuerlig variabelt signal, i motsetning til digital elektronikk hvor signaler vanligvis kun har to nivåer, nemlig null og et tall - av eller på.

Aggregat

Flere enkelte maskiner som er koblet sammen for et bestemt formål, for eksempel for fremstilling av elektrisk strøm.

Ampere

Enhet for elektrisk strøm (A). Blant annet er styrken til elektriske kurser i en bolig oppgitt i A. I sikringsskapet ser en for eksempel at kursene er på 10 A, 16 A og 20 A.

Automatsikring

En mekanisme som bryter strømmen om den overskrider en forhåndsinnstilt grense.

Avgrening

Ledning som fra bryter, line eller isolator avgrenes ned på kontaktledningsanlegget.

Avledningsnivå

Toppverdien av spenningen mellom overspenningsavlederens tilkoblingsklemmer under et strømstøt, også referert til som vernenivå, restspenning eller beskyttelsesnivå.

Avspenning

Ende av kontaktledningspart som er festet til mast eller annen faststående konstruksjon.

Ballansearm (vippe)

Vektarm som deler ledningsstrekket i et bestemt forhold på bæreline og kontakttråd.

Bendsling

Feste av ledning til isolator med tråd eller spiral.

Beskyttelsesjord

Ledende forbindelse fra utsatte anleggsdeler til jord. Beskyttelsesjordnettet skal sikre beskyttelse av mennesker mot fare som kan oppstå ved berøring av spenningsførende anleggsdeler eller anleggsdeler som kan bli spenningsførende som følge av feil.

Beskyttelsesleder

Leder som, for å forhindre farlig støt, forbinder utsatte deler og andre ledende deler til: hovedjordklemme/hovedjordskinne, eller jordelektrode, eller jordet punkt eller kunstig nøytralpunkt i strømkilde.

Beskyttelsesseksjon

Kort seksjon mellom en spenningsførende og en jordet seksjon; den er normalt utkoblet uten å være jordet.

Bevegelig avspenning

Forankring av en ledningspart som gir konstant ledningsstrekk ved temperaturvariasjon.

Bryterledning

Ledningsforbindelse som fører til/fra en bryter.

CE

Merke for godkjenning innenfor EØS (Communauté Européenne). Definerer utstyr som produsert i henhold til EUs krav.

FEBDOK

Et markedsledende dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon av installasjoner iht. FEL og NEK 400.

Disneuter

Et overspenningsvern som monteres mellom nøytralpunktet (stjernepunktet) og jord på lavspentsiden av distribusjonstransformatorene i IT-nett.

DLE

Det lokale elektrisitetstilsyn.

Driftsjording

God ledende forbindelse mellom et anleggs driftsstrømkrets og jord.

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Elektrisk

Adjektiv som beskriver noe som har en form eller formidler en egenskap; Overfører elektrisitet.

Elektrisk energi

Elektrisk energi er energi hentet fra elektrisk potensiell energi eller kinetisk energi. Når den brukes løst, refererer elektrisk energi til energi som er konvertert fra elektrisk potensiell energi. Denne energien tilføres ved kombinasjonen av elektrisk strøm og elektrisk potensial som leveres av en elektrisk krets.

Elektrisk strøm (elektrisk strømstyrke)

Energi flyttes fra et punkt til et annet ved at elektroner beveger seg. I elektriske kretser består strømmen av ladningsbærere, for eksempel i form av elektroner i en metallisk leder. SI-enhet for elektrisk strøm er ampere. Elektrisk strøm måles ved hjelp av et amperemeter. Strømforbruk måles i kilowattimer. En kilowattime (kWh) er 1000 watt brukt i en time.

Elektronikk

Elektronikk handler om å styre noe ved hjelp av elektrisitet. Rent teknisk, er elektronikk vitenskapen om å kontrollere elektrisk energi, slik at elektronene har en rolle annet enn å strømme mellom polene.

Elteknisk hus

Samlebegrep for bygning med elektriske installasjoner, som f.eks. relehus, blokkposthytte, radiokio m.m

Energiforsyning

Energileveranse fra energileverandører via koblingsanlegg til kontaktledningsanlegg.Fasespenning

Spenning mellom nullpunkt og fase.Fast avspenning

Fast forankring i enden av en ledningspart.FG

Forsikringsselskapenes GodkjennelsesnevndFunksjonssikker kabel

Kabel med spesielt gode brannhemmende egenskaper, som sikrer strømtilførsel eller signaloverføring under brann.Gnistgap

Overspenningsvern benyttet i høyspenningsanlegg for avledning av impulsoverspenninger.Hovedjordskinne

Klemme eller skinne for tilkobling av beskyttelsesledere, inkludert ledere for utjevnings-forbindelser og eventuelle ledere for driftsjording, slik at disse oppnår forbindelse med jord.Impulselektrode

Kråkefotelektrode, eller tilsvarende, som opprettes i forbindelse med overspenningsvern, og som i tillegg til å gi forbindelse til jord, er spesielt egnet til å avlede høyfrekvente lynoverspenninger.Impulsholdespenning

Spenningsnivå som utstyr er dimensjonert til å tåle ved påtrykk av impulsspenning. Impulsholdespenningens størrelse avhenger av driftsspenningen og klassifiseringen av bruksområde for utstyret.Impulsspenning

Høyfrekvent spenning.Installasjon (elektrisk)

Det faste utstyret i en bygning for forsyning av elektrisk energi – kabler, ledninger, stikkontakter, armatur, elektriske apparater.Isolasonskoorinering

Valg av dielektrisk styrke på utstyr i forhold til spenninger som kan oppstå i det systemet der utstyret skal operere.Isolerende materiale

Et materiale som ikke er elektrisk ledende ved den fuktighet, temperatur og øvrige driftspåkjenninger det er beregnet for.Jord

Det ledende jordsmonn hvis elektriske potensiale pr. definisjon overalt blir betraktet lik null.Jordfeilbryter

Enhet som overvåker lekkasjestrømmer mot jord og kutter strømmen ved behov.Jordingsbryter

Bryter med jordkontakt som kobler en kontaktledningsseksjon til jordledning når bryteren står i utkoblet stilling.I motsetning til jordslutter kan (må være dimensjonert for påregnelig strøm) denne bryter føre strøm til en anleggsseksjon i innkoblet stilling. Se jordslutter.Jordslutter

Mekanisk koblingsapparat som er beregnet for jording av anleggsdeler, og som er i stand til i en nærmere spesifisert tid å føre strømmer under unormale forhold som f.eks. kortslutning, men som ikke er beregnet til å føre strømmer under normale forhold.KIA

Kabel-TV installatørKNX

En åpen trådbasert europeisk standard som benyttes av over 100 produsenter av styresystemer. Brukes til å regulere lys, varme, kjøling og ventilasjon i hvert enkelt rom.Kontaktledning

Bæreline, hengetråder og kontakttråd.Kontakt

Stikkontakt der støpsel eller plugg fra elektrisk applikasjon stikkes inn.Kurs

Strømsløyfe fra sikringsskapet til deler av boligen av forskjellig styrke definert som ampere (A).Kryss

Et punkt hvor to kontakttråder krysser hverandre for samtidig berøring av strømavtaker og hvor kontaktrådene kan bevege seg i forhold til hverandre.Kråkefot

Jordelektrode fordelt på forgreininger ut fra et senterpunkt, se også impulselektrode.Langspenning

Spenning mellom to geografisk adskilte punkter på en leder. Benyttes normalt som spenning mellom leder og jord. (Langsspenning omtales ofte som common mode spenning)Linjespenning

Spenning mellom to faserLodd (loddsats)

Vekt i den bevegelige enden av en ledningspart.Lokal jordleder

Jordleder hvor flere utsatte ledende deler eller større ledende konstruksjoner kobles til. Lokal jordleder er koblet til langsgående jordleder.Luftseksjon

Et spenn hvor to møtende ledningsparter er ført parallelt uten elektrisk forbindelse.Lumen

Lumen (Lm) er den måleenheten for å definere mengden lys fra en kilde.Lux

Måler lysets intensitet over et belyst område. Forskjellen fra lumen er at lux tar hensyn til arealet av lyskilden i forhold til mengden lys som kommer ut. I lux tilsvarer 1 lumen pr. kvadratmeter.Matalloksidavleder

Overspenningsvern som har ikke lineære metall-oksid resistanser koblet i serie og / eller parallell.NEK

Norsk Elektroteknisk komité. NEK 400 er en normsamling som gir minimums sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsinstallasjoner.Nett

Anlegg for transport av elektrisk energi.NS

Norsk StandardOhm

Måleenhet for elektrisk resistans. Beskriver forholdet mellom elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den.Ohms lo

Ohms lov beskriver forholdet mellom Volt, Ampere og Ohm.Overgangsmotstand for jordingsanlegg

Resistansen mellom jordingsanlegget og nøytral jord.Overspenning

En spenningmellom faseleder og jord, eller mellom faseledere med toppverdi som overskrider tilsvarende høyeste toppverdi for utstyr.Overspenningsavleder

Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå.Overspenningsvern

Hindre elektriske anlegg og apparater i å kortslutte ved tordenvær eller uventede spenningsendringer i strømnettet. Grov-vern og mellom-vern er påbudt ved lov. I tillegg kan du montere fin-vern på elektronisk utstyr.PBL

Plan- og bygningsloven.Registrert installatør

Firma med offisiell tillatelse til å utføre forskriftsregulert arbeid. Firma skal ha oppføring i Elvirksomhetsregisteret.Reserveforsyning

Forsyningssystem beregnet på å opprettholde funksjonen av en installasjon, eller en del av en installasjon, ved avbrudd i den normale strømtilførsel, av andre grunner enn personers sikkerhet.Reservestrømstransformator

Transformator (16kV/0,23kV) for reservestrømforsyning til el-teknisk hus.Ringjord

Jordelektrode etablert som sammenhengende ring rundt/under bygninger/fundamenter.RTB

Rent, tørt, bygg.Samsvarserklæring

Dokument som skal signeres hver gang en elektriker er inne i et hus og gjør utbedringer. Samsvarserklæringen skal si noe om hvilke tekniske forskrifter som er brukt og hvilket regelverk som ligger til grunn.SD-anlegg

Sentral driftskontroll. Samlebegrep for sentralisert automatisering i bygninger.Seksjon

Del av kontaktledning som ved hjelp av bryter kan adskilles elektrisk fra den øvrige del.Sikring

Et element som kobler ut strømmen når maks antall ampere overstiges.Skinnebryter

Bryter for kortslutning av en sugetranformators sekundærvikling.Statis omformerstasjon

Stasjonær frekvensomformerstasjon ( 50 Hz til 16 2/3 Hz) basert på moderne kraftelektronikk. Hovedkomponentene er likerettere koblet i serie med vekselrettere.Sterkstrøm

Elektriske anlegg over 48 volt.Svakstrøm

Elektrisitet benyttet på mindre elektriske applikasjoner. Enkelt sagt er svakstrøm anlegg knyttet til sikkerhetsinstallasjoner som alarm, nødlys og adgangskontroll.Systemspenning

Effektivverdien av spenningen mellom to faser (ytterledere).TEK

Teknisk forskrift. TEK er en serie med forskrifter i den norske plan- og bygningsloven.TIA

Teleinstallatør.Tilbakemating til omformerstasjon

Tilført elektrisk effekt / energi mot omformerstasjonen fra elektriske trekkaggregat.Trimmet bygging

Strømlinjeformet jobbing for å effektivisere produksjonen.Utligger

Konstruksjon som bærer kontaktledningen og som er isolert fra festepunktene.U-verdi

Varmegjennomgangskoeffisienten er en verdi en bruker til å anslå materialers varmeisolerende evner. Måles i W/m².Varistor

Metalloksidavleder for lavspenningsnett (lavere merkespenning og ytelse).

Vekselspenning

Vekselspenning er en elektrisk spenning som varierer periodisk med tiden, slik at polariteten er avvekslende positiv og negativ.

xComfort

En trådløs installasjonssentral med automatisert styringssystem for det elektriske anlegget i huset.